Language of document :

Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 29. juli 2010 - Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig

(Sag C-189/09) 1

(Traktatbrud - direktiv 2006/24/EF - beskyttelse af privatlivets fred - lagring af data genereret eller behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester - manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved L. Balta og B. Schöfer, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Republikken Østrig (ved E. Riedl, som befuldmægtiget)

Intervenient til støtte for sagsøgeren: Rådet for Den Europæiske Union

Sagens genstand

Traktatbrud - manglende vedtagelse eller meddelelse inden for den fastsatte frist af de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/24/EF af 15. marts 2006 om lagring af data genereret eller behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller elektroniske kommunikationsnet og om ændring af direktiv 2002/58/EF (EUT L 105, s. 54)

Konklusion

Republikken Østrig har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/24/EF af 15. marts 2006 om lagring af data genereret eller behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller elektroniske kommunikationsnet og om ændring af direktiv 2002/58/EF, idet den ikke inden for den fastsatte frist har vedtaget de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv.

Republikken Østrig betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 180 af 1.8.2009.