Language of document :

Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 29. juuli 2010. aasta otsus - Euroopa Komisjon versus Austria Vabariik

(kohtuasi C-189/09)1

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiiv 2006/24/EÜ - Eraelu puutumatuse kaitse - Elektrooniliste sideteenuste pakkujate tegevusega kaasnevate või nende töödeldud andmete säilitamine - Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Balta ja B. Schöfer)

Kostja: Austria Vabariik (esindaja: E. Riedl)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiivi 2006/24/EÜ, mis käsitleb üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste või üldkasutatavate sidevõrkude pakkujate tegevusega kaasnevate või nende töödeldud andmete säilitamist ja millega muudetakse direktiivi 2002/58/EÜ (ELT L 105, lk 54), ülevõtmiseks vajalike õigus- ja haldusnormide vastu võtmata jätmine või nendest teavitamata jätmine ettenähtud tähtajaks

Resolutsioon

1.    Kuna Austria Vabariik ei ole ettenähtud tähtaja jooksul vastu võtnud vajalikke õigus- ja haldusnorme Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiivi 2006/24/EÜ, mis käsitleb üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste või üldkasutatavate sidevõrkude pakkujate tegevusega kaasnevate või nende töödeldud andmete säilitamist ja millega muudetakse direktiivi 2002/58/EÜ, täitmiseks, siis on Austria Vabariik rikkunud sellest direktiivist tulenevaid kohustusi.

2.    Mõista kohtukulud välja Austria Vabariigilt.

____________

1 - ELT C 180, 1.8.2009.