Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 29 iulie 2010 - Comisia Europeană/Republica Austria

(Cauza C-189/09)1

(Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 2006/24/CE - Protecția vieții private -Păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea de servicii de comunicații electronice - Netranspunere în termenul prevăzut)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: L. Balta și B. Schöfer, agenți)

Pârâtă: Republica Austria (reprezentant: E. Riedl, agent)

Intervenient în susținerea reclamantei: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Neadoptarea sau necomunicarea, în termenul prevăzut, a actelor necesare pentru a se conforma Directivei 2006/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului sau de rețele de comunicații publice și de modificare a Directivei 2002/58/CE (JO L 105, p. 54, Ediție specială, 13/vol. 53, p. 51)

Dispozitivul

Prin neadoptarea, în termenul prevăzut, a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei 2006/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului sau de rețele de comunicații publice și de modificare a Directivei 2002/58/CE, Republica Austria nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul acestei directive.

Obligă Republica Austria la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 180, 1.8.2009