Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 3 sierpnia 2011 r. - ZZ przeciwko Europejskiemu Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

(Sprawa F-80/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal i D. Abreu Caldas, adwokaci)

Strona pozwana: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o rozwiązaniu ze stroną skarżącą umowy o pracę z przyczyn dyscyplinarnych oraz wypłata określonej kwoty tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za straty materialne i krzywdę, jakich w swym przekonaniu doznała.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania umów z dnia 11 października 2010 r. o wcześniejszym rozwiązaniu ze stroną skarżącą umowy o pracę za dwumiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na dzień 11 grudnia 2010 r.;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania oraz zasądzenie od niej na rzecz strony skarżącej kwoty 300 000 euro tytułem naprawienia szkody i zadośćuczynienia za krzywdę.

____________