Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 8 sierpnia 2011 r. - ZZ przeciwko EASA

(Sprawa F-81/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel B.-H. Vincent, adwokat)

Strona pozwana: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o przeniesieniu skarżącego, z urzędu, na stanowisko niekierownicze w interesie służby, w następstwie niekorzystnego sprawozdania z oceny, a także żądanie zasądzenia na rzecz skarżącego określonej kwoty tytułem zadośćuczynienia.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora naczelnego z dnia 17 grudnia 2010 r. o przeniesieniu skarżącego, z urzędu, "na stanowisko niekierownicze w interesie służby", w następstwie niekorzystnego sprawozdania z oceny;

zasądzenie od EASA na rzecz skarżącego kwoty określonej ex aequo et bono na 350 000 euro, jako zadośćuczynienie za krzywdę moralną i zawodową, z ustawowymi odsetkami od dnia wymagalności tej kwoty;

obciążenie EASA kosztami postępowania.

____________