Language of document :

2. augustil 2011 esitatud hagi - ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-79/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue hüvitada varaline ja mittevaraline kahju, mis tekkis kohtuotsuse F-128/07 täitmise meetmete puudumise tõttu.

Hageja nõuded

Mõista komisjonilt hageja kasuks välja 10 000 euro suurune summa võimaluse kaotamise eest, mis toimus tema suhtes täitmismeetmete puudumise tõttu;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja 5000 euro suurune summa mittevaralise kahju hüvitamiseks, mis tekkis sellest, et komisjon ei andnud mingit teavet, kuidas ta kavatseb tühistavat kohtuotsust täita;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________