Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 20 czerwca 2012 r. – Menidiatis przeciwko Komisji

(Sprawa F-79/11)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Zatrudnienie – Odrzucenie kandydatury – Wykonanie wyroku stwierdzającego nieważność – Rozsądny termin – Indywidualne działania zapewniające wykonanie wyroku – Utrata szansy)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Andreas Menidiatis (Rhode-Saint-Genèse, Belgia) (przedstawiciel: adwokat S. Pappas)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i G. Berscheid, pełnomocnicy)Przedmiot sprawySłużba publiczna – Żądanie wypłacenia skarżącemu określonej kwoty tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, których miał doznać ze względu na niewykonanie wyroku w sprawie F-128/07.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.Andreas Menidiatis pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami Komisji Europejskiej.