Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 19. juuni 2013. aasta otsus – BY versus EASA

(kohtuasi F-81/11)1

(EASA personal – Ajutine teenistuja – Vastuvõetavus – Hagi esitamise tähtaeg – Ebasoodne hindamisaruanne – Teisele ametikohale üleviimine – Psühholoogiline ahistamine – Võimu kuritarvitamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: BY (Lasne, Belgia) (esindaja: advokaat B.–H. Vincent)

Kostja: Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) (esindajad: F. Manuhutu, keda abistasid advokaat D. Waelbroeck ja advokaat A. Duron)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega hageja viidi pärast ebasoodsat hindamisaruannet teenistuse huvides üle juhtimisfunktsioonita ametikohale, ning hagejale väidetavalt tekkinud kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta BY kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Lennundusohutusameti kohtukulud.

____________

1     ELT C 340, 19.11.2011, lk 41.