Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 23. októbra 2013 – Gomes Moreira/ECDC

(vec F-80/11)1

(Verejná služba – Dočasný zamestnanec – Očakávaná výpoveď zmluvy na dobu určitú – Narušenie vzťahu dôvery – Disciplinárne porušenie povinnosti)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Joaquim Paulo Gomes Moreira (Lisabon, Portugalsko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a D. Abrau Caldas, advokáti)

Žalovaný: Európske stredisko na prevenciu a boj s nákazlivými chorobami (v zastúpení: A. Ammon, splnomocnený zástupca, neskôr R. Trott, splnomocnený zástupca, D. Waelbroek a A. Duron, advokáti)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým bola žalobcovi z disciplinárnych dôvodov vypovedaná zmluva, a na zaplatenie peňažnej čiastky z dôvodu údajne spôsobenej majetkovej a nemajetkovej ujmy

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie z 11. októbra 2011 sa zrušuje v rozsahu, v akom dočasne zbavilo žalobcu jeho funkcií.

2.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.    Každý z účastníkov konania je povinný nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 319, 29.10.2011, s. 30.