Language of document : ECLI:EU:F:2012:89

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS

(otrā palāta)

2012. gada 20. jūnijā

Lieta F‑79/11

Andreas Menidiatis

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdnis – Pieņemšana darbā – Kandidatūras noraidīšana – Sprieduma, ar kuru tiek atcelts tiesību akts, izpilde – Saprātīgs termiņš – Individuālie izpildes pasākumi – Iespējas zaudēšana

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš ir piemērojams EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu, un ar kuru tiek lūgts piespriest Komisijai izmaksāt A. Menidiatis, pirmkārt, summu EUR 10 000 apmērā par iespējas zaudēšanu, ko radījusi Civildienesta tiesas 2009. gada 2. aprīļa sprieduma lietā F‑128/07 Menidiatis/Komisija (turpmāk tekstā – “spriedums lietā Menidiatis”) izpildes pasākumu attiecībā uz viņu neesamība, un, otrkārt, summu EUR 5000 apmērā par morālo kaitējumu, ko tam esot radījusi Komisijas klusēšana par turpmāko rīcību, kādu Komisija ir paredzējusi veikt saistībā ar spriedumu lietā Menidiatis

Nolēmums Prasību noraidīt. Prasītājs sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Pārsūdzība – Spriedums, ar kuru tiek atcelts tiesību akts – Sekas – Darbā pieņemšanas procedūras atcelšana – Administrācijas pienākumi

(LESD 266. pants)

2.      Ierēdņi – Prasība – Spriedums, ar kuru tiek atcelts tiesību akts – Sekas – Pienākums veikt izpildes pasākumus – Saprātīgs termiņš – Atcelta Komisijas lēmuma darbā pieņemšanas jomā aizstāšana ar jaunu lēmumu

(LESD 266. pants)

1.      Gadījumā, ja Savienības tiesa ir atcēlusi darbā pieņemšanas procedūru, spriedums, ar kuru ir atcelts tiesību akts, nekādā gadījumā nevar ietekmēt iecēlējinstitūcijas rīcības brīvību palielināt savas izvēles iespējas dienesta interesēs, atsaucot sākotnējo paziņojumu par vakanci un vienlaicīgi uzsākot jaunu procedūru pieņemšanai darbā apstrīdētajā amatā. Tā kā tā nevar turpināt sākotnējo darbā pieņemšanas procedūru, kuras prettiesiskums ticis noteikts ar spriedumu par tiesību akta atcelšanu, iecēlējinstitūcijai a fortiori ir tiesības uzsākt jaunu darbā pieņemšanas procedūru un tai nav pienākuma atsākt sākotnējo darbā pieņemšanas procedūru stadijā, kādā tā bija pirms prettiesiskā tiesību akta pieņemšanas.

(skat. 37. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: 2010. gada 15. aprīlis, F‑104/08 Angelidis/Parlaments, 42. punkts.

2.      Parasti sprieduma, ar kuru tiek atcelts tiesību akts un kurā ir pieprasīts veikt vairākus administratīvos pasākumus, izpilde nevar tikt veikta uzreiz un iestāžu rīcībā ir jābūt saprātīgam termiņam sprieduma, ar kuru tiek atcelts tiesību akts, izpildei.

Attiecībā uz Civildienesta tiesas spriedumu, ar kuru Komisijas rīcībā atstātas vairākas iespējas attiecībā uz tiesību normām, kuras tā var izvēlēties, pieņemot jaunu lēmumu par pieņemšanu darbā Komisijas pārstāvniecības vadītāja amatā, piecu mēnešu termiņš dažādu juridisko risinājumu izvērtēšanai un jauna lēmuma par pārstāvniecības vadītāja pieņemšanu darbā pieņemšanai ir saprātīgs.

(skat. 40. un 43. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1984. gada 12. janvāris, 266/82 Turner/Komisija, 5. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1997. gada 10. jūlijs, T‑81/96 Apostolidis u.c./Komisija, 37. punkts.