Language of document : ECLI:EU:F:2013:82

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(trzecia izba)

z dnia 19 czerwca 2013 r.

Sprawa F‑81/11

BY

przeciwko

Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

Personel EAS‑y – Członek personelu tymczasowego – Dopuszczalność – Termin do wniesienia skargi – Niekorzystne sprawozdanie z oceny – Przeniesienie z urzędu – Mobbing – Nadużycie władzy

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, w której BY żąda stwierdzenia nieważności decyzji dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA, zwanej dalej także „Agencją”) z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przeniesienia skarżącego z urzędu na stanowisko niekierownicze w interesie służby.

Orzeczenie:      Skarga zostaje oddalona. BY pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego.

Streszczenie

1.      Postępowanie sądowe – Skarga wszczynająca postępowanie – Wymogi formalne – Złożenie przez adwokata skarżącego pieczęci „odpis uwierzytelniony” na przesłanym drogą pocztową oryginale skargi, lecz nie na wersji przesłanej za pośrednictwem faksu – Wada niestanowiąca przyczyny niedopuszczalności

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 34 §§ 1, 6)

2.      Postępowanie sądowe – Skarga wszczynająca postępowanie – Wymogi formalne – Nieprzedłożenie wystarczającej liczby uwierzytelnionych odpisów oryginału skargi – Wada niestanowiąca przyczyny niedopuszczalności

[regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 34 § 1, art. 94 lit. a)]

3.      Skargi urzędników – Zarzuty – Nadużycie władzy – Pojęcie – Decyzja zgodna z interesem służby – Brak nadużycia władzy

1.      Okoliczność, że adwokat skarżącego przystawił na stronie tytułowej oryginału skargi pieczątkę „odpis uwierzytelniony” i że obok swego odręcznego podpisu na ostatniej stronie tego dokumentu złożył pieczęć z nazwą swej kancelarii, nie może sprawić, że rozpatrywany egzemplarz utraci charakter oryginału skargi przesłanej za pośrednictwem faksu, podobnie jak złożenie pieczęci „oryginał” na oryginale nie wiązałoby się z utratą tego charakteru, mimo że w ten sposób dokument byłby zmieniony poprzez złożenie pieczęci. Przystawienie przez adwokata na oryginale skargi pieczęci „odpis uwierzytelniony” należy uznać za zwykły błąd pisarski, który nie może pociągać za sobą niedopuszczalności skargi.

(zob. pkt 37)

2.      Okoliczność, że liczba odpisów skargi, poza oryginałem, jest niższa od liczby uwierzytelnionych odpisów, które należy załączyć do oryginału, jak wymaga tego art. 34 § 1 akapit drugi regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, nie może uzasadniać niedopuszczalności skargi. Przeciwny wniosek byłby, w świetle zasady proporcjonalności i prawa skarżącego do rzetelnego procesu, nadmiernie surowy, w braku jakiegokolwiek naruszenia zasady pewności prawa. W tym względzie nieprzestrzeganie art. 34 § 1 akapit drugi może w odpowiednim wypadku spotkać się z sankcją w zastosowaniu art. 94 lit. a) regulaminu postępowania.

(zob. pkt 38)

3.      Pojęcie nadużycia władzy, którego wyrazem są nadużycia proceduralne, ma dokładny zakres, odnoszący się do wykorzystywania uprawnień przez organ administracyjny w celu innym niż ten, w którym udzielono mu tych uprawnień. Decyzja jest wadliwa z powodu nadużycia władzy tylko wtedy, gdy obiektywne, istotne i spójne przesłanki pozwalają stwierdzić, że została ona przyjęta w celach innych niż wskazane.

W sytuacji gdy środek w postaci przeniesienia z urzędu nie został uznany za sprzeczny z interesem służby, nie może powstawać kwestia nadużycia władzy. W szczególności okoliczność, że przełożony urzędnika sporządził sprawozdanie z oceny tego urzędnika, mimo że został wyraźnie wskazany w skardze wspomnianego urzędnika na mobbing, nie może jako taka, poza wszystkimi innymi okolicznościami, być w stanie podważyć jego bezstronności.

(zob. pkt 69, 70, 72)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 176/82 Nebe przeciwko Komisji, 14 lipca 1983 r., pkt 25; sprawa C‑121/01 P O’Hannrachain przeciwko Parlamentowi, 5 czerwca 2003 r., pkt 46

Sąd Pierwszej Instancji: sprawy połączone T‑59/91 i T‑79/91 Eppe przeciwko Komisji, 10 lipca 1992 r., pkt 57; sprawa T‑118/95 Anacoreta Correia przeciwko Komisji, 11 czerwca 1996 r., pkt 25; sprawa T‑131/97 Gómez de Enterría y Sanchez przeciwko Parlamentowi, 17 listopada 1998 r., pkt 62; sprawy połączone T‑112/96 i T‑115/96 Séché przeciwko Komisji, 6 lipca 1999 r., pkt 139; sprawa T‑389/02 Sandini przeciwko Trybunał Sprawiedliwości, 14 października 2004 r., pkt 123