Language of document :

Žalba koju je 2. travnja 2021. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (treće prošireno vijeće) od 27. siječnja 2021. u predmetu T-699/17, Republika Poljska/Europska komisija

(predmet C-207/21 P)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: R. Tricot, Ł. Habiak, K. Herrmann, C. Valero, agenti)

Druge stranke u postupku: Republika Poljska, Mađarska, Republika Bugarska, Kraljevina Belgija, Kraljevina Švedska, Francuska Republika

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

u cijelosti ukine presudu Općeg suda od 27. siječnja 2021. u predmetu T-699/17, Republika Poljska protiv Europske komisije,

odbije prvi tužbeni razlog Republike Poljske u predmetu T-699/17,

vrati predmet na ponovno odlučivanje Općem sudu u pogledu razloga 2. do 5., o kojima nije odlučivano u prvostupanjskom postupku i

odluku o troškovima prvostupanjskog postupka i ovog žalbenog postupka donese naknadno.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prema Komisijinu mišljenju, treba ukinuti presudu Općeg suda u predmetu T-699/17 jer sadržava pogreške koje se tiču prava, a kojima se krši članak 16. stavci 4. i 5. UEU-a.

Kao prvo, time što je u točkama 40. i 41. pobijane presude prihvatilo osnovnu tvrdnju prema kojoj pravo koje je državama članicama priznato u članku 3. stavku 2. protokola br. 36 da zatraže glasovanje kvalificiranom većinom prema pravilima utvrđenima u članku 3. stavku 3. tog protokola (pravila Ugovora iz Nice) mora očuvati svoju učinkovitost i nakon isteka prijelaznog razdoblja 31. ožujka 2017., Opći je sud povrijedio jasno određen vremenski okvir prijelaznog razdoblja propisan u članku 16. stavku 5. UEU-a. Usto, povrijedio je opću definiciju kvalificirane većine, propisanu Lisabonskim ugovorom u članku 16. stavku 4. UEU-a, na snazi od 1. studenoga 2014., kojom se povećava demokratska legitimacija glasanja u Vijeću i Odboru utvrđena člankom 75. Direktive 2010/75/EU1 . Time je Opći sud ograničio punu učinkovitost te opće definicije.

Kao drugo, time što je u točkama 48. i 50. pobijane presude dao široko tumačenje vremenskog okvira valjanosti prijelazne odredbe utvrđenog u članku 16. stavku 5. UEU-a i članku 3. stavku 2. protokola br. 36, Opći je sud zanemario ustaljenu sudsku praksu koja se odnosi na obvezu uskog tumačenja prijelaznih odredbi.

Kao treće, suprotno utvrđenjima u točkama 53., 54. i 55. pobijane presude, tumačenje članka 3. stavka 2. protokola br. 36 koje je dao Opći sud krši načelo pravne sigurnosti jer dovodi do nepredvidivosti i neodređenosti razdoblja važenja nicanske kvalificirane većine propisane u članku 3. stavku 3. protokola 36.

____________

1 Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (SL 2010., L 334, str. 17.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 15., str. 159.)