Language of document :

2021 m. kovo 30 d. ABLV Bank AS (likviduojamas) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. sausio 20 d. Bendrojo Teismo (dešimtoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-758/18 ABLV Bank / BPV

(Byla C-202/21 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantas: ABLV Bank AS, likviduojamas, atstovaujamas Rechtsanwalt O. Behrends

Kitos proceso šalys: Bendra pertvarkymo valdyba (BPV), Europos Komisija

Apelianto reikalavimai

Apeliantas Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą;

panaikinti 2018 m. spalio 17 d. BPV sprendimą, kiek jis susijęs su ABLV Bank AS;

įpareigoti BPV padengti apelianto ir su šiuo apeliaciniu procesu susijusias bylinėjimosi išlaidas;

tuo atveju, jei Teisingumo Teismas negalėtų priimti sprendimo dėl esmės, – grąžinti bylą Bendrajam Teismui.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas apeliacinį skundą, apeliantas remiasi trylika pagrindų.

Pirmasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas klaidingai aiškino BPM reglamento1 70 straipsnio 4 dalį.

Antrasis pagrindas grindžiamas tuo, kad skundžiamas sprendimas grindžiamas klaidingu Deleguotojo reglamento 2015/632 12 straipsnio aiškinimu.

Trečiasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas padarė klaidą, kiek tai susiję su Deleguotojo reglamento 2017/23613 7 straipsnio reikšme aiškinant Deleguotojo reglamento 2015/63 12 straipsnio 2 dalį.

Ketvirtasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas padarė klaidą dėl nepagrįsto praturtėjimo principo tinkamo taikymo ir aiškinimo.

Penktasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas neatsižvelgė į apelianto neteisėtumu grindžiamą prieštaravimą, kiek tai susiję su taikytina nuostata nagrinėjamoje byloje.

Šeštasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai laikė, jog ex ante įnašų grąžinimas pagal BPV sprendimą SRB/ES/SRF/2018/03, kaip paprasta BPV praktika, yra nereikšmingas, nes šie įnašai, remiantis tomis pačiomis nuostatomis, nuostatas yra grąžintini pagal įstatymus.

Septintasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas padarė klaidą, kiek tai susiję su Deleguotojo reglamento 2015/63 17 straipsnio aiškinimu ir reikšme.

Aštuntasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas padarė klaidą dėl neatšaukiamų mokėjimo įsipareigojimų buvimo teisinės reikšmės.

Devintasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, nes neišnagrinėjo apelianto reikalavimų atsižvelgiant į prašymą dėl įnašų už 2015 m. likučio grąžinimo.

Dešimtasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas padarė klaidą dėl teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių principų.

Vienuoliktas pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas padarė klaidą dėl proporcingumo principo taikymo.

Dvyliktas pagrindas grindžiamas tuo, kad skundžiamas sprendimas grindžiamas netinkamu principo nemo auditur taikymu.

Tryliktas pagrindas grindžiamas tuo, kad skundžiamas sprendimas grindžiamas klaidingu reikalavimo nurodyti motyvus taikymu (SESV 296 straipsnis).

____________

1 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (OL L 225, 2014, p. 1).

2 2014 m. spalio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/63, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl ex ante įnašų, skirtų pertvarkymo finansavimo struktūroms (OL L 11, 2015, p. 44).

3 2017 m. rugsėjo 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2361 dėl galutinės įnašų, skirtų Bendros pertvarkymo valdybos administracinėms išlaidoms padengti, sistemos (OL L 337, 2017, p. 6).