Language of document :

2021 m. kovo 31 d. Tribunal administratif de Dijon (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje M. X / Préfet de Saône-et-Loire

(Byla C-206/21)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal administratif de Dijon

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: M. X

Atsakovas: Préfet de Saône-et-Loire

Prejudicinis klausimas

Ar 2004 m. balandžio 29 d. Direktyvos 2001/38/EB1 7 straipsnio 1 dalies b punkte ir 8 straipsnio 4 dalyje nustatytas reikalavimas dėl sveikatos draudimo ir pakankamų išteklių, kad asmuo netaptų našta socialinės paramos sistemai, nėra šio sprendimo 7 punkte nurodytas nuostatas pažeidžianti netiesioginė asmenų, kurie dėl savo negalios negali dirbti arba gali užsiimti tik tam tikra veikla ir dėl to negali turėti pakankamai išteklių savo poreikiams patenkinti, jei iš valstybės narės, kur jie gyvena, socialinės paramos sistemos negautų didelės dalies nepagrįstai mokamos paramos, diskriminacija?

____________

1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičiančią Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančią direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, 2004, p. 77; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 46).