Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul Bucureşti (Rumeenia) 31. märtsil 2021 – TU, SU versus BRD Groupe Societé Générale SA, Next Capital Solutions Limited

(kohtuasi C-200/21)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunalul Bucureşti

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: TU, SU

Vastustajad: BRD Groupe Societé Générale SA, Next Capital Solutions Limited

Eelotsuse küsimus

Kas direktiiviga 93/131 on vastuolus niisugune riigisisene õigusnorm nagu see, mis on sätestatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Codul de procedură civilă) VI peatüki artiklis 712 jj, mis näeb ette 15-päevase tähtaja, mille jooksul võlgnik võib sundtäitmisele vastuväite esitamisel tugineda täitedokumendi lepingutingimuse ebaõiglusele, kui täitedokumendis sisalduvate ebaõiglaste tingimuste tuvastamise hagi suhtes ei ole ette nähtud mingit tähtaega ja viimase raames on võlgnikule ette nähtud võimalus paluda täitemenetluse peatamist kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 638 lõikega 2?

____________

1 Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ, ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes

(EÜT 1993, L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288).