Language of document :

2021 m. kovo 31 d. Tribunalul Bucureşti (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje TU, SU / BRD Groupe Societé Générale SA, Next Capital Solutions Limited

(Byla C-200/21)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunalul Bucureşti

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: TU, SU

Kitos apeliacinio proceso šalys: BRD Groupe Societé Générale SA, Next Capital Solutions Limited

Prejudicinis klausimas

Ar pagal Direktyvą 93/131 draudžiama tokia nacionalinės teisės norma, kaip antai įtvirtinta Cod de procedură civilă (Civilinio proceso kodeksas) VI skyriaus 712 ir paskesniuose straipsniuose, kurioje numatytas penkiolikos dienų terminas, per kurį skolininkas, pateikdamas prieštaravimą dėl vykdymo, gali remtis vykdomajame dokumente nurodytos sutarties sąlygos nesąžiningumu, nes ieškiniui, kuriuo siekiama, kad teismas patvirtintų, jog vykdomajame dokumente yra nesąžiningų sąlygų, nenustatytas joks terminas, ir reiškiant ieškinį galima remtis nuostatomis, kad skolininkas gali paprašyti sustabdyti vykdomojo dokumento vykdymą, kaip numatyta Civilinio proceso kodekso 638 straipsnio 2 dalyje?

____________

1 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).