Language of document :

Žaloba podaná 19. apríla 2011 - ZZ/Parlament

(vec F-50/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: P. Nelissen Grade a G. Leblanc, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu udeliť žalobkyni jediný bod za zásluhy v rámci hodnotenia za rok 2009

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 20. januára 2011, ktorým bola sťažnosť žalobkyne zamietnutá,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 11. mája 2010, oznámené žalobkyni 27. mája 2010, o udelení žalobkyni jediného bodu za zásluhy v rámci hodnotenia za rok 2009,

oznámiť menovaciemu orgánu účinky zrušenia napadnutých rozhodnutí,

priznať žalobkyni sumu 2 000 eur z dôvodu náhrady nemajetkovej ujmu, ktorá jej bola spôsobená,

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.

____________