Language of document :

Talan väckt den 19 april 2011 - ZZ mot parlamentet

(Mål F-50/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna P. Nelissen Grade och G. Leblanc)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att tilldela sökanden en enda meritpoäng under betygsförfarandet för år 2009.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 20 januari 2011 att avslå sökandens klagomål,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 11 maj 2010, vilket delgavs sökanden den 27 maj 2010, att tilldela sökanden en enda meritpoäng under betygsförfarandet för år 2009,

upplysa tillsättningsmyndigheten om de rättsverkningar som följer av att de angripna besluten ogiltigförklaras,

fastställa att sökanden har rätt till 2 000 euro som ersättning för den ideella skada hon lidit,

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________