Language of document :

Sag anlagt den 18. april 2011 - ZZ mod Kommissionen

(Sag F-49/11)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat B. Rohde-Liebenau)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Europa-Kommissionens afgørelse om afslag på sagsøgerens ansøgning om at udtage visse dokumenter fra sin lægejournal og påstand om erstatning.

Sagsøgerens påstande

Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 17. januar 2011 (Nr. R/588jlO)

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren en godtgørelse for medicinudgifter på 363,23 EUR.

Kommissionen tilpligtes at give den af sagsøgeren navngivne læge adgang til hele den personlige aktmappe, herunder alle lægejournaler

-    eller subsidiært at fremsende den personlige aktmappe til sagsøgerens advokat i denne sag

-    eller subsidiært at give adgang til en kopi af hele den personlige aktmappe

-    eller subsidiært at give elektronisk adgang til hele den personlige aktmappe

Kommissionen tilpligtes at erklære, at der ikke findes nogen parallel eller supplerende personlig aktmappe eller lægejournal

-    eller subsidiært tilpligtes Kommissionen at tilintetgøre sådanne supplerende aktmapper eller lægejournaler og kopier heraf

-    eller subsidiært tilpligtes Kommissionen at indsætte det fulde indhold af disse i den almindelige personlige aktmappe (eller dennes lægejournal)

Kommissionen tilpligtes at betale erstatning for det tab, der er lidt på grund af tilsidesættelsen af sagsøgerens grundlæggende rettigheder, som underminerede hans ære og omdømme, idet denne fastsættes til et beløb, som Retten efter billighed finder passende og i overensstemmelse med dennes praksis, men som ikke er mindre end sagsøgerens årlige nettoindkomst på tidspunktet for hans almindelige tjeneste for sagsøgte umiddelbart forud for hændelsen i 2000.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren et engangsbeløb på 717 863,04 EUR, der er lig med hans årlige grundløn multipliceret med otte, udregnet på grundlag af hans månedsløn i de sidste tolv måneder forud for ulykken, jf. vedtægtens artikel 73, stk. 2, litra b)

-    eller subsidiært en del heraf, som Retten efter billighed finder passende.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________