Language of document :

Talan väckt den 24 april 2011 - ZZ mot EIB

(Mål F-52/11)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (Strassen, Luxemburg) (ombud: advokaten L. Isola)

Svarande: Europeiska investeringsbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Dels ogiltigförklaring av ett meddelande där ordföranden för EIB uppgav att det inte var erforderligt att vidta några åtgärder eller att ogiltigförklara andra beslut som avsåg utredningen om mobbning, med hänsyn till utredningskommitténs beslut att avslå sökandens anmälan om mobbning, dels fastställelse av att sökanden är utsatt för mobbning.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara meddelandet av den 1 september 2010 i den del som ordföranden för EIB, förutom att denne inte vidtog någon åtgärd mot den mobbning som sökanden är utsatt för sedan flera år tillbaka, ansåg sig kunna granska innehållet i utredningskommitténs motivering,

ogiltigförklara den rapport och de slutsatser som utredningskommittén presenterade den 30 juni 2010 i den del som utredningskommittén inte gjorde någon undersökning av överklagandekommitténs eller dess enheters handlande, i den del som mobbning definierades och slutligen i den del som den avslog överklagandet, begränsade sin granskning till att endast omfatta några få personers handlande och godtyckligt uteslöt en undersökning av några av de händelser som den hade underrättats om,

ogiltigförklara meddelandena av den 17 november 2010 och den 30 november 2010 där ordföranden för EIB, inom ramen för förfarandet enligt artikel 41 i personalföreskrifterna, inte tillät att sökanden representerades av sig själv, medan banken sedan representerades av en av sina egna anställda,

ogiltigförklara meddelandet av den 14 april 2011 där direktören för HR vägrade att betala någon som helst ersättning,

ogiltigförklara alla därmed sammanhängande efterföljande och föregående handlingar, bland annat de som använts av mobbningskommittén,

fastställa att sökanden har utsatts för mobbning, och

förplikta EIB att upphöra med den mobbning som sökanden har utsatts för och att ersätta sökanden för de efterföljande fysiska, ideella och ekonomiska skadorna, samt att ersätta rättegångskostnaderna jämte ränta och med omräkning av det belopp som sökanden har rätt till.

____________