Language of document :

Sag anlagt den 15. april 2011 - ZZ mod Kommissionen

(Sag F-47/11)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved Rechtsanwalt W. Bode)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om at udelukke sagsøgeren fra den almindelige udvælgelsesprøve EPSO AST/100/09 og en begæring om at få adgang til alle oplysninger vedrørende udvælgelsesprøvens forløb

Sagsøgerens påstande

Sagsøgeren har nedlagt påstand om, at det fastslås, at Europa-Kommissionen er forpligtet til at give sagsøgeren omfattende oplysninger om udvælgelsesprøvens hidtidige forløb og om de enkelte prøver, herunder om fremgangsmåden ved bedømmelsen af prøverne, og navnlig - men ikke udelukkende - ved

- at give sagsøgeren adgang til aktindsigt i alle de dokumenter, som Kommissionen er i besiddelse af for så vidt angår sagsøgerens deltagelse i udvælgelsesprøven, herunder dokumenter vedrørende bedømmelsen af sagsøgerens prøver.

- at give sagsøgeren detaljerede oplysninger om, hvordan man nåede frem til, at sagsøgeren skulle tildeles 12 point i den praktiske prøve (a).

- at give sagsøgeren oplysninger om det generelle forløb af udvælgelsesprøven, herunder meddelelse om antallet af ansøgere, der deltog i den mundtlige og den praktiske prøve, om antallet af ansøgere, der bestod den praktiske prøve (a), om de kriterier, som udvælgelseskomitéen havde fastlagt for bedømmelsen, eksempelvis i form af et evalueringsskema, retningslinjer, hvorefter et bestemt antal point skulle fordeles på de enkelte dele af prøven, eller efter bestemte bedømmelseskriterier, om antallet af point, som de øvrige ansøgere opnåede i de praktiske prøver (a) og (b), samt oplysninger om, hvordan man nåede frem til det pågældende antal point.

Kommissionens afgørelse af 28. september 2010 og den bekræftende afgørelse af 5. april 2001 annulleres, med den virkning at sagsøgeren fortsat deltager i udvælgelsesprøven, hvorved navnlig sagsøgerens praktiske prøve (b) skal bedømmes som første skridt.

Europa-Kommissionen tilpligtes at godtgøre sagsøgeren de udenretlige omkostninger, som er opstået ved de tre administrative klager og det foreliggende søgsmål.

____________