Language of document :

Žaloba podaná 21. apríla 2011 - ZZ/Komisia

(vec F-51/11)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: P. Giatagantzidis a K. Kyriazi, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia EPSO, ktorým bolo opätovne začaté verejné výberové konanie EPSO/AD/77/06 a ktorým bol žalobca vyzvaný, aby sa znovu zúčastnil na prvej fáze tohto výberového konania

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie EPSO, ktorým bolo opätovne začaté verejné výberové konanie,

zrušiť rozhodnutie EPSO z 11. marca 2011,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________