Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 8 март 2012 г. —BE/Комисия

(Дело F-49/11)1

Език на производството: английски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

____________

1 ОВ C 186, 25.6.2011 г., стр.36.