Language of document : ECLI:EU:F:2011:130

BESLUT MEDDELAT AV PERSONALDOMSTOLENS ORDFÖRANDE

den 8 september 2011

Mål F-51/11 R

Dimitrios Pachtitis

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Interimistiskt förfarande – Begäran om uppskov med verkställighet”

Saken:      Ansökan, vilken ingetts med stöd av artiklarna 278 FEUF och 157 EA samt artikel 279 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Dimitrios Pachtitis ansökt om uppskov med upphävandet av det beslut som Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EPSO) antog den 14 februari 2011, i vilken Dimitrios Pachtitis uppmanades att på nytt delta i tillträdesproven till det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/77/06, i enlighet med personaldomstolens dom av den 15 juni 2010 i mål F-35/08, Pachtitis mot kommissionen (vilken överklagats till Europeiska unionens tribunal, mål T‑361/10 P).

Avgörande:      Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.

Sammanfattning

1.      Interimistiskt förfarande – Uppskov med verkställigheten – Interimistiska åtgärder – Villkor för beviljande – ”Fumus boni juris” – Situation som ställer krav på skyndsamhet – Kumulativ karaktär – Avvägning mellan samtliga intressen som är i fråga – Ordning i vilken prövning ska ske och sättet för prövningen – Utrymme för skönsmässig bedömning för domaren med behörighet att besluta om interimistiska åtgärder

(Artikel 278 FEUF och 279 FEUF; personaldomstolens rättegångsregler, artikel 102.2)

2.      Interimistiskt förfarande – Uppskov med verkställigheten – Sakprövningsförutsättningar – Huruvida talan om huvudsaken vid första påseendet kan tas upp till prövning

(Artikel 278 FEUF; personaldomstolens rättegångsregler, artikel 102.2)

3.      Tjänstemän – Talan – Rättsakt som går någon emot – Förberedande rättsakt

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

4.      Talan om ogiltigförklaring – Överklagande av ett beslut som bekräftar ett beslut som inte överklagades inom fristen – Avvisning

1.      Villkoren om krav på skyndsamhet och om att den begärda åtgärden omedelbart ska framstå som befogad (fumus boni juris) är kumulativa, vilket innebär att det inte kan förordnas om interimistiska åtgärder när ett av villkoren inte är uppfyllt. Domstolen ska även i förekommande fall göra en avvägning mellan de föreliggande intressena.

Vid denna helhetsbedömning i det interimistiska förfarandet förfogar rätten över ett omfattande utrymme för skönsmässig bedömning och är fri att med avseende på de särskilda omständigheterna i fallet i fråga avgöra sättet att pröva om dessa villkor är uppfyllda liksom i vilken ordning denna prövning ska utföras, då det inte finns någon rättslig bestämmelse i vilken det föreskrivs ett redan upprättat analysschema för bedömningen av om det är nödvändigt att bevilja interimistiska åtgärder.

(se punkterna 15 och 16)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 10 september 1999, Elkaïm och Mazuel mot kommissionen, T‑173/99 R, punkt 18 

Personaldomstolen: 3 juli 2008, Plasa mot kommissionen, F-52/08 R, punkterna 21 och 22 och där angiven rättspraxis

2.      Frågan huruvida talan rörande huvudsaken kan upptas till sakprövning kan i princip inte bedömas i ett förfarande om interimistiska åtgärder, utan ska bedömas vid analysen av nämnda talan. Undantag från denna regel får endast göras när det är uppenbart att ansökan om interimistiska åtgärder ska avvisas. Att i ett interimistiskt förfarande avgöra frågan huruvida talan kan upptas till sakprövning, när detta prima facie inte är helt uteslutet, skulle innebära att tribunalens avgörande i huvudsaken föregreps.

(se punkt 17)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 4 februari 1999, Peña Abizanda m.fl. mot kommissionen, T‑196/98 R, punkt 10 och där angiven rättspraxis

Personaldomstolen: 14 december 2006, Dálnoky mot kommissionen, F-120/06 R, punkt 41

3.      En uppmaning att på nytt deltaga i tillträdesprov till ett uttagningsprov utgör inte en rättsakt som går någon emot i den mån som anmodan inte påverkar den sökandes möjlighet att lyckas på provet i fråga och att därefter på uttagningsprovet erhålla de poäng som krävs för att tas upp på reservlistan.

(se punkt 21)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 22 juni 1990, Marcopoulos mot domstolen, T‑32/89 och T‑39/89, punkt 22

Personaldomstolen: 23 september 2009, Neophytou mot kommissionen, F-22/05 RENV, punkt 71

4.      En talan om ogiltigförklaring av ett beslut som enbart bekräftar ett tidigare beslut, vilket inte har angripits inom tidsfristerna, kan inte tas upp till sakprövning. Ett beslut är en ren bekräftelse av ett tidigare beslut om det inte innehåller någon ny omständighet jämfört med den tidigare rättsakten och om det inte har föregåtts av en omprövning av den ställning som mottagaren av denna tidigare rättsakt har.

(se punkt 28)

Hänvisning till

Domstolen: 9 mars 1978, Herpels mot kommissionen, 54/77, punkterna 11-14; 10 december 1980, 23/80, Grasselli mot kommissionen, punkt 18

Förstainstansrätten: 26 oktober 2000, Ripa di Meana m.fl. mot parlamentet, T‑83/99-T 85/99, punkterna 33 och 34

Personaldomstolen: 19 december 2006, Suhadolnik mot domstolen, F-78/06, punkterna 31 och 3; 15 juli 2008, Pouzol mot revisionsrätten, F-28/08, punkt 45