Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 25 януари 2012 г. — Kedzierski/Комисия

(Дело F-53/11)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 ОВ C 186, 25.6.2011 г., стр. 37.