Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Högsta domstolen (Švédsko) dne 22. května 2013 – C More Entertainment v. Linus Sandberg

(Věc C-279/13)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Högsta domstolen

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: C More Entertainment AB

Odpůrce: Linus Sandberg

Předběžné otázky

    Zahrnuje pojem „sdělování veřejnosti“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29/ES1 úkon spočívající v poskytnutí na internetových stránkách přístupných všem hypertextového odkazu, na základě jehož aktivace lze mít přístup k dílu vysílanému držitelem autorského práva k tomuto dílu?

Má způsob použití hypertextového odkazu vliv na posouzení první otázky?

Je třeba zohlednit skutečnost, že přístup k dílu je omezen určitým způsobem?

Mohou členské státy přiznat širší autorské právo tím, že stanoví, že sdělování veřejnosti zahrnuje také jiné úkony, než ty, které jsou uvedeny v čl. 3 odst. 1 směrnice?

Mohou členské státy přiznat držiteli práv širší výlučné právo tím, že stanoví, že sdělování veřejnosti zahrnuje také jiné úkony, než ty, které jsou uvedeny v čl. 3 odst. 2 směrnice?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. L 167, s.10).