Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 22. maijā iesniedza Högsta domstolen (Zviedrija) – C More Entertainment AB/Linus Sandberg

(lieta C-279/13)

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Högsta domstolen

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: C More Entertainment AB

Atbildētājs: Linus Sandberg

Prejudiciālie jautājumi:

Vai izziņošanas sabiedrībai jēdziens Direktīvas 2001/29/EK1 3. panta 1. punkta izpratnē ir uzskatāms par darbību, kas tīmekļa vietnē, noklikšķinot taustiņu, dara plaši pieejamu saiti uz darbu, kuru pārraida šī darba autortiesību īpašnieks?

Vai saites veids ietekmē pirmā jautājuma vērtējumu?

Vai tam, ka piekļuve attiecīgajam darbam, kura saite ir kaut kādā veidā ierobežota, ir vērtējumā vērā ņemams elements?

Vai dalībvalstis darba autoram var atzīt plašākas ekskluzīvās tiesības, paredzot, ka izziņošana sabiedrībai ietver citas darbības papildus tām, kas norādītas direktīvas 3. panta 1. punktā?

Vai dalībvalstis autortiesību īpašniekam var atzīt plašākas ekskluzīvās tiesības, paredzot, ka izziņošana sabiedrībai ietver citas darbības papildus tām, kas norādītas direktīvas 3. panta 1. punktā?

____________

1  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīva 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (OV L 167, 10. lpp.).