Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta domstolen (Sverige) den 22 maj 2013 – C More Entertainment AB/Linus Sandberg

(Mål C-279/13)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Högsta domstolen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: C More Entertainment AB

Motpart: Linus Sandberg

Tolkningsfrågor

Omfattar begreppet överföring till allmänheten, i den mening som avses i artikel 3.1 i infosocdirektivet,1 åtgärden att på en webbsida som är tillgänglig för envar tillhandahålla en klickbar länk till ett verk som sänds ut av den som innehar upphovsrätten till verket?

Har det någon betydelse för bedömningen av frågan i punkten l på vilket sätt länkningen görs?

Spelar det någon roll om tillgängligheten till det verk vartill länkning sker är på något sätt begränsad?

Får medlemsstaterna föreskriva en mer omfattande ensamrätt för upphovsmannen genom att låta överföring till allmänheten omfatta fler förfoganden än de som anges i artikel 3.1 i infosocdirektivet?

Får medlemsstaterna föreskriva en mer omfattande ensamrätt för rättighetshavaren genom att låta överföring till allmänheten omfatta fler förfoganden än de som anges i artikel 3.2 i infosocdirektivet?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, EGT L 167 s. 10