Language of document : ECLI:EU:C:2015:199

Дело C‑279/13

C More Entertainment AB

срещу

Linus Sandberg

(Преюдициално запитване,
отправено от Högsta domstolen)

„Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Авторско право и сродни права — Директива 2001/29/ЕО — Информационно общество — Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и сродните му права — Член 3, параграф 2 — Пряко предаване на спортна среща на уебсайт“

Резюме — Решение на Съда (девети състав) от 26 март 2015 г.

Сближаване на законодателствата — Авторско право и сродни права — Директива 2001/29 — Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество — Публично разгласяване — Понятие — Възможност за държавите членки да разширяват правата на радио- и телевизионните организации по отношение на актовете на публично разгласяване по интернет — Допустимост — Условие

(член 3, параграф 2, буква г) от Директива 2001/29 на Европейския парламент и на Съвета, съображение 16, член 8, параграф 3 и член 12 от Директива 2006/115 на Европейския парламент и на Съвета)

Член 3, параграф 2 от Директива 2001/29 относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество трябва да се тълкува в смисъл, че допуска национална правна уредба, която разширява изключителното право на радио- и телевизионните организации по буква г) от тази разпоредба по отношение на актове на публично разгласяване, които биха могли да представляват пряко предаване на спортни срещи по интернет, при условие че посоченото разширяване не засяга закрилата на авторското право.

Всъщност споменатият член 3, параграф 2 не засяга възможността на държавите членки, призната в член 8, параграф 3 от Директива 2006/115 за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост, във връзка със съображение 16 от последната, да приемат разпоредби, които предоставят по-обширна закрила при излъчване и публично разгласяване на предавания от радио- и телевизионни организации от закрилата, която изисква член 8, параграф 3 от тази директива. Посочената възможност предполага държавите членки да могат да предоставят на радио- и телевизионните организации изключително право да разрешават или да забраняват актове на публично разгласяване на излъчванията им, извършени при условия, различни от тези по член 8, параграф 3, и по-специално на излъчвания, до които всеки да има достъп от място, избрано от него, като се има предвид, че както предвижда член 12 от Директива 2006/115, такова право не трябва по никакъв начин да засяга закрилата на авторското право.

(вж. точки 35—37 и диспозитива)