Language of document : ECLI:EU:C:2015:199

Sag C-279/13

C More Entertainment AB

mod

Linus Sandberg

(anmodning om præjudiciel afgørelse

indgivet af Högsta domstolen)

»Præjudiciel forelæggelse – tilnærmelse af lovgivningerne – ophavsret og beslægtede rettigheder – direktiv 2001/29/EF – informationssamfundet – harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder – artikel 3, stk. 2 – direkte transmission af en sportsbegivenhed på et websted«

Sammendrag – Domstolens dom (Niende Afdeling) af 26. marts 2015

Tilnærmelse af lovgivningerne – ophavsret og beslægtede rettigheder – direktiv 2001/29 – harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet – overføring til almenheden – begreb – mulighed for medlemsstaterne til at give mere vidtgående rettigheder til radio- og fjernsynsforetagender i forhold til overføring til almenheden på internettet – lovlig – betingelse

[Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29, art. 3, stk. 2, litra d), og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115, 16. betragtning, art. 8, stk. 3, og art. 12]

Artikel 3, stk. 2, i direktiv 2001/29 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet, skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for nationale retsforskrifter, der giver en mere vidtgående eneret til de radio- og fjernsynsforetagender, der er omhandlet i denne bestemmelses litra d), i forhold til handlinger vedrørende overføring til almenheden, som kan være direkte transmissioner af sportsbegivenheder på internettet, på betingelse af, at en sådan udvidelse ikke berører beskyttelsen af ophavsretten.

Den nævnte artikel 3, stk. 2, berører nemlig ikke medlemsstaternes beføjelse til i henhold til artikel 8, stk. 3, i direktiv 2006/115 om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret, sammenholdt med 16. betragtning til dette direktiv, at fastsætte bestemmelser med en mere vidtgående beskyttelse for så vidt angår den spredning og kommunikation til offentligheden af udsendelser, som radio- og fjernsynsforetagender foretager, end de bestemmelser, der skal indføres i henhold til dette direktivs artikel 8, stk. 3. En sådan mulighed indebærer, at medlemsstaterne kan tildele radio- og fjernsynsforetagender en eneret til at tillade eller forbyde kommunikation til offentligheden af de udsendelser, der foretages under andre vilkår end dem, der er fastsat i denne artikel 8, stk. 3, herunder de udsendelser, hvortil enhver kan få adgang på et individuelt valgt sted, idet der herved forstås, at en sådan ret på ingen måde, således som det fremgår af artikel 12 i direktiv 2006/115, må berøre beskyttelsen af ophavsretten.

(jf. præmis 35-37 og domskonkl.)