Language of document : ECLI:EU:C:2015:199

Asia C‑279/13

C More Entertainment AB

vastaan

Linus Sandberg

(Högsta domstolenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Ennakkoratkaisupyyntö – Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tekijänoikeus ja lähioikeudet – Direktiivi 2001/29/EY – Tietoyhteiskunta – Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen – 3 artiklan 2 kohta – Urheilutapahtuman välittäminen suorana lähetyksenä internetsivustolla

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 26.3.2015

Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tekijänoikeus ja lähioikeudet – Direktiivi 2001/29 – Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen tietoyhteiskunnassa – Välittäminen yleisölle – Käsite – Jäsenvaltioiden mahdollisuus laajentaa yleisradio-organisaatioiden oikeudet koskemaan välittämistä internetissä – Sallittavuus – Edellytys

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29 3 artiklan 2 kohdan d alakohta; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/115 johdanto-osan 16 perustelukappale, 8 artiklan 3 kohta ja 12 artikla)

Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun direktiivin 2001/29 3 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että se ei ole esteenä kansalliselle säännöstölle, jossa mainitun 3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen yleisradio-organisaatioiden yksinoikeus laajennetaan koskemaan yleisölle välittämistä, jollaista urheilukilpailuista internetissä välitettävät suorat lähetykset voivat olla, kunhan tällaisella laajentamisella ei puututa tekijänoikeuden suojaan.

Kyseinen 3 artiklan 2 kohta ei nimittäin vaikuta jäsenvaltioille vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen omaisuuden alalla annetun direktiivin 2006/115 8 artiklan 3 kohdan, luettuna yhdessä saman direktiivin johdanto-osan 16 perustelukappaleen kanssa, mukaan kuuluvaan oikeuteen säätää yleisradio-organisaatioiden lähettämien ohjelmien yleisradioinnin ja yleisölle välittämisen osalta pitemmälle menevästä suojasta kuin tämän direktiivin 8 artiklan 3 kohdassa edellytetään. Tällainen oikeus merkitsee, että jäsenvaltiot voivat myöntää yleisradio-organisaatioille yksinoikeuden sallia tai kieltää toimet, joilla niiden lähetykset – erityisesti lähetykset, jotka jokainen voi saada saataviinsa itse valitsemastaan paikasta – välitetään yleisölle muulla kuin kyseisessä 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla, mutta – kuten direktiivin 2006/115 12 artiklassa säädetään – tämä oikeus ei saa millään tavoin vaikuttaa tekijänoikeuden suojaan.

(ks. 35–37 kohta ja tuomiolauselma)