Language of document : ECLI:EU:C:2010:740

Съединени дела C-585/08 и C-144/09

Peter Pammer

срещу

Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG

и

Hotel Alpenhof GesmbH

срещу

Oliver Heller

(Преюдициални запитвания, отправени от Oberster Gerichtshof)

„Съдебна компетентност по граждански и търговски дела — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Член 15, параграф 1, буква в) и параграф 3 — Компетентност при потребителски договори — Договор за пътуване с товарен кораб — Понятие за пакетно пътуване — Договор за престой в хотел — Представяне на пътуването и на хотела на уебсайт — Понятие за дейност, „насочена към“ държавата членка, където потребителят има местоживеене — Критерии — Достъпност на уебсайта“

Резюме на решението

1.        Съдебно сътрудничество по граждански дела — Съдебна компетентност и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Регламент № 44/2001 — Компетентност при потребителски договори

(член 15, параграф 3 от Регламент № 44/2001 на Съвета; член 2, точка 1 от Директива 90/314 на Съвета)

2.        Съдебно сътрудничество по граждански дела — Съдебна компетентност и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Регламент № 44/2001 — Компетентност при потребителски договори — Понятие за дейност, насочена към държавата членка по местоживеенето на потребителя по смисъла на член 15, параграф 1, буква в) от регламента

(член 15, параграф 1, буква в) от Регламент № 44/2001 на Съвета)

1.        Договор, който има за предмет пътуване с товарен кораб, може да представлява договор за транспорт, който включва в цената си предоставянето на комбинация от пътуване и настаняване по смисъла на член 15, параграф 3 от Регламент № 44/2001 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела.

Такъв е случаят, когато освен транспорт посоченото пътуване с товарен кораб включва в цената си и настаняване, както и когато е за срок, по-дълъг от двадесет и четири часа. Такава доставка на услуги следователно отговаря на условията за наличие на „туристически пакет“ по смисъла на член 2, точка 1 от Директива 90/314 относно пакетните туристически пътувания, пакетните туристически ваканции и пакетните туристически обиколки и спада към определението за договор за транспорт по член 15, параграф 3 от Регламент № 44/2001, разглеждан в светлината на посочения член 2, точка 1.

(вж. точки 45 и 46; точка 1 от диспозитива)

2.        За да се определи дали за търговец, чиято дейност е представена на неговия уебсайт или на уебсайта на посредник, може да се счита, че „насочва“ дейността си към държавата членка, където потребителят има местоживеене, по смисъла на член 15, параграф 1, буква в) от Регламент № 44/2001 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, следва да се провери дали преди евентуалното сключване на договора с потребителя от тези уебсайтове и от общата дейност на търговеца е видно, че последният е възнамерявал да търгува с потребители с местоживеене в една или няколко държави членки, включително в тази, където потребителят има местоживеене, в смисъл че е бил склонен да сключи договор с тях.

Без списъкът им да е изчерпателен, следните елементи могат да представляват показатели, позволяващи да се счита, че дейността на търговеца е насочена към държавата членка по местоживеенето на потребителя, а именно: международното естество на дейността, посочването на описание на маршрути от други държави членки до мястото, където търговецът е установен, използването на език или валута, различни от обичайно използваните в държавата членка, където търговецът е установен, с възможност за резервиране и потвърждаване на резервацията на този друг език, посочването на телефонните номера с указване на международния телефонен код, поемането на задължение за плащане на разходи, свързани с услуга по каталогизиране в интернет, с цел улесняване на достъпа до уебсайта на търговеца или до уебсайта на посредника му за потребителите с местоживеене в други държави членки, използването на име на домейн от първо ниво, различно от това на държавата членка, където търговецът е установен, и споменаването на международна клиентела, състояща се от клиенти с местоживеене в различни държави членки. Националният съд следва да провери дали са налице такива показатели.

Достъпността на уебсайта на търговеца или на уебсайта на посредника в държавата членка, където потребителят има местоживеене, сама по себе си обаче не е достатъчна. Това се отнася и за посочването на електронен адрес, както и на други данни за връзка, или за употребата на език или валута, които са обичайно използваните език и/или валута в държавата членка, където търговецът е установен.

(вж. точки 92—94; точка 2 от диспозитива)