Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Obersten Gerichtshofs (Австрия) на 24 декември 2008 г. - Peter Pammer/Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG

(Дело C-585/08)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberster Gerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Peter Pammer

Ответник: Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG

Преюдициални въпроси

Представлява ли "пътуването с товарен кораб" пакетно пътуване по смисъла на член 15, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела1?

При утвърдителен отговор на първия въпрос: за да е налице "насочване" на дейности по смисъла на член 15, параграф 1, буква в) от Регламент № 44/2001, достатъчно ли е да има възможност да се ползва уебсайт на посредник?

____________

1 - ОВ L 12, стр. 1, Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр.74.