Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 7.12.2010 (Oberster Gerichtshofin (Itävalta) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) - Peter Pammer v. Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG (C-585/08) ja Hotel Alpenhof GesmbH v. Oliver Heller (C-144/09)

(Yhdistetyt asiat C-585/08 ja C-144/09)1

(Tuomioistuimen toimivalta siviili- ja kauppaoikeuden alalla - Asetus (EY) N:o 44/2001 - 15 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 3 kohta - Toimivalta kuluttajansuojaa koskevissa riita-asioissa - Sopimus rahtialuksella tehtävästä matkasta - "Matkapaketin" käsite - Sopimus hotellimajoituksesta - Matka- ja hotellikuvaus internetsivustolla - Sellaisen toiminnan käsite, joka "suunnataan" jäsenvaltioon, jossa kuluttajan kotipaikka on - Kriteerit - Pääsy internetsivustolle)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberster Gerichtshof

Pääasioiden asianosaiset

Valittajat: Peter Pammer (C-585/08) ja Hotel Alpenhof GesmbH (C-144/09)

Vastapuolet: Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG (C-585/08) ja Oliver Heller (C-144/09)

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö - Oberster Gerichtshof (Itävalta) - Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 (EYVL L 12, s. 1) 15 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 3 kohdan tulkinta - Toimivalta kuluttajansuojaa koskevissa riita-asioissa - Internetsivustolta edellytettävät vähimmäisominaisuudet, jotta kyseisellä sivustolla esiteltyä toimintaa voidaan pitää toimintana, joka "suunnataan" jäsenvaltioon, jossa kuluttajalla on kotipaikka

Tuomiolauselma

Sopimus, jonka kohteena on sellainen rahtialuksella tehtävä matka, joka on kyseessä pääasiassa ja asiassa C-585/08, on tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu kuljetussopimus, jolla tarjotaan yhteishintaan kuljetus- ja majoituspalvelujen yhdistelmää.

Sen selvittämiseksi, voidaanko elinkeinonharjoittajan, jonka toimintaa esitellään tämän internetsivustolla tai välittäjän internetsivustolla, katsoa "suuntaavan" toimintaansa asetuksen N:o 44/2001 15 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla jäsenvaltioon, jossa kuluttajalla on kotipaikka, on tarkastettava, ilmeneekö näistä internetsivustoista ja elinkeinonharjoittajan koko toiminnasta ennen sopimuksen mahdollista tekemistä kuluttajan kanssa, että elinkeinonharjoittajan pyrkimyksenä oli käydä kauppaa sellaisten kuluttajien kanssa, joiden kotipaikka on yhdessä tai useassa jäsenvaltiossa, joihin lukeutuu jäsenvaltio, jossa kuluttajan kotipaikka on, siinä mielessä, että elinkeinonharjoittaja oli valmis tekemään sopimuksen näiden kuluttajien kanssa.

Seuraavat tekijät, joiden luettelo ei ole tyhjentävä, voivat olla seikkoja, joiden perusteella voidaan katsoa, että elinkeinonharjoittajan toimintaa suunnataan jäsenvaltioon, jossa kuluttajan kotipaikka on: toiminnan kansainvälinen luonne, sellaisten reittien maininta, jotka johtavat muista jäsenvaltioista paikkaan, jossa elinkeinonharjoittajalla on kotipaikka, muun kuin sen kielen ja sen valuutan käyttö, joita tavanomaisesti käytetään jäsenvaltiossa, jossa elinkeinonharjoittajalla on kotipaikka, ja mahdollisuus tehdä ja vahvistaa varaus tällä muulla kielellä, puhelinyhteystietojen maininta siten, että ilmoitetaan kansainvälinen suuntanumero, menojen sijoittaminen internetissä tarjottavaan indeksointipalveluun, jotta kuluttajilla, joiden kotipaikka on muissa jäsenvaltioissa, olisi helpompi pääsy elinkeinonharjoittajan internetsivustolle tai tämän välittäjän internetsivustolle, muun päätason verkkotunnuksen kuin sen jäsenvaltion, jossa elinkeinonharjoittajalla on kotipaikka, verkkotunnuksen käyttö sekä sellaisen kansainvälisen asiakaskunnan, joka koostuu asiakkaista, joilla on kotipaikka eri jäsenvaltioissa, maininta. Kansallisen tuomioistuimen asiana on tarkistaa, että kyse on tällaisista seikoista.

Pelkkä pääsy elinkeinonharjoittajan internetsivustolle tai välittäjän internetsivustolle jäsenvaltiossa, jossa kuluttajan kotipaikka on, ei sitä vastoin riitä. Sama pätee sähköpostiosoitteen sekä muiden yhteystietojen mainintaan tai sen kielen ja/tai sen valuutan käyttöön, joita tavanomaisesti käytetään jäsenvaltiossa, jossa elinkeinonharjoittajalla on kotipaikka.

____________

1 - EUVL C 44, 21.2.2009 EUVL C 153, 4.7.2009