Language of document :

2021 m. balandžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Parlamentas / Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-259/21)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas I. Liukkonen, I. Terwinghe

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2021 m. sausio 28 d. Tarybos reglamento (ES) 2021/92, kuriuo 2021 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams1 , 15–17, 20 straipsnius ir 59 straipsnio 2 dalį.

Priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Parlamento teigimu, teisėkūros procedūra priimtuose teisės aktuose reglamentuojančiuose šią sritį, t. y. Reglamento (ES) 2019/12412 10 straipsnio 4 dalyje ir 15 straipsnyje bei Reglamento (ES) 2019/4723 9 straipsnyje, numatyta, kad tokios priemonės, kokios ginčijamos šiame ieškinyje, turi būti patvirtintos priimant deleguotuosius teisės aktus, numatytus SESV 290 straipsnyje

Grįsdamas ieškinį Parlamentas nurodo du pagrindus. Pirmasis grindžiamas procedūros pažeidimais ir piktnaudžiavimu ja, nes ginčijamos priemonės turėjo būti patvirtintos priimant deleguotuosius teisės aktus, numatytus SESV 290 straipsnyje, o ne taikant SESV 43 straipsnio 3 dalyje numatytą procedūrą. Antrasis grindžiamas lojalaus bendradarbiavimo nutraukimu, pažeidžiant ESS 13 straipsnio 2 dalį. Taikydama kitokią procedūrą ginčijamų nuostatų priėmimui, nei tos, kurios numatytos aktuose, kurių bendraautorė ji yra, Taryba atėmė iš Parlamento peržiūros teisę, kurią jis būtų turėjęs, jeigu būtų taikyta tinkama procedūra.

____________

1 OL L 31, 2021, p. 31.

2 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1241 dėl žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir jūrų ekosistemų apsaugos taikant technines priemones, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2019/2006, (EB) Nr. 1224/2009 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1380/2013, (ES) 2016/1139, (ES) 2018/973, (ES) 2019/472 ir (ES) 2019/1022 ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 894/97, (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2549/2000, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 812/2004 bei (EB) Nr. 2187/2005 (OL L 198, 2019, p. 105).

3 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/472, kuriuo nustatomas daugiametis vakarų vandenyse ir gretimuose vandenyse žvejojamų išteklių ir tų išteklių žvejybos planas, iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2016/1139 ir (ES) 2018/973 ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007 ir (EB) Nr. 1300/2008 (OL L 83, 2019, p. 1).