Language of document :

Acțiune introdusă la 5 martie 2018 – Braesch și alții/Comisia

(Cauza T-161/18)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamanți: Anthony Braesch (Luxemburg, Luxemburg), Trinity Investments DAC (Dublin, Irlanda), Bybrook Capital Master Fund LP (Grand Cayman, Insulele Cayman), Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP (Grand Cayman), Bybrook Capital Badminton Fund LP (Grand Cayman) (reprezentanți: M. Siragusa, A. Champsaur, G. Faella și L. Prosperetti, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanții solicită Tribunalului:

anularea Deciziei C(2017) 4690 final a Comisiei din 4 iulie 20171 , în cauza SA.47677 (2017/N);

cu titlu subsidiar, anularea acestei decizii în măsura în care se referă la instrumentele FRESH2 ;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată și a celorlalte cheltuieli efectuate de reclamanți în legătură cu litigiul;

luarea oricăror alte măsuri pe care Tribunalul le va considera necesare, inclusiv a unor măsuri de organizare a procedurii în temeiul articolului 89 alineatul (3) și/sau a unor măsuri de cercetare judecătorească în temeiul articolului 91 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de procedură al Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanții invocă cinci motive.

Primul motiv este întemeiat pe faptul că Comisia a aprobat în mod nelegal măsuri de repartizare a sarcinilor în cadrul unei recapitalizări preventive, cu încălcarea articolelor 18 și 21 din Regulamentul (UE) nr. 806/20143 (nemotivare).

Al doilea motiv este întemeiat pe faptul că Comisia a solicitat în mod nelegal anularea contractelor FRESH (eroare vădită de drept și de fapt comisă cu nerespectarea Comunicării din 2013 privind sectorul bancar4 ; încălcarea principiilor protecției încrederii legitime și egalității de tratament; nemotivare).

Al treilea motiv este întemeiat pe faptul că decizia atacată discriminează deținătorii de instrumente FRESH [încălcarea dreptului la egalitate de tratament consacrat la articolele 20 și 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „carta”), precum și la articolul 14 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (denumită în continuare „CEDO”) și în Protocolul nr. 12 la CEDO; eroare vădită de apreciere; nemotivare].

Al patrulea motiv este întemeiat pe faptul că decizia atacată nu respectă dreptul de proprietate al deținătorilor de instrumente FRESH (încălcarea dreptului de proprietate consacrat la articolul 17 din cartă și la articolul 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO; nemotivare).

Al cincilea motiv este întemeiat pe faptul că Comisia nu a deschis procedura oficială de investigare deși au existat îndoieli serioase cu privire la compatibilitatea măsurilor cu dreptul Uniunii (încălcarea articolului 108 alineatele (2) și (3) TFUE; încălcarea articolului 4 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (UE) 2015/15895 ; eroare vădită de apreciere; nemotivare).

____________

1     JO 2018, C 40, p. 7.

2     Floating Rate Equity-linked Subordinated Hybrid, un tip de obligațiuni.

3     Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

4     Comunicarea Comisiei privind aplicarea, de la 1 august 2013, a normelor privind ajutoarele de stat pentru măsurile de sprijin în favoarea băncilor în contextul crizei financiare („Comunicarea privind sectorul bancar”) (JO 2013, C 216, p. 1).

5     Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (JO 2015, L 248, p. 9).