Language of document :

Žaloba podaná dne 8. května 2013 – ZZ v. Komise

(Věc F-44/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupce: C. Mourato, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise o získání náhrady majetkové újmy, která byla žalobkyni způsobena nesprávným výpočtem příspěvku za životní podmínky.

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit rozhodnutí Komise ze dne 25. ledna 2013, které bylo žalobkyni doručeno dne 28. ledna 2013 a kterým bylo částečně zamítnuto rozhodnutí PMO.1 ze dne 30. března 2012 v rozsahu, v němž omezuje k 1. březnu 2007 žádost žalobkyně na náhradu majetkové újmy, která jí byla způsobena nesprávným výpočtem příspěvku za životní podmínky, na který má nárok od 22. září 2002, a v němž pro výpočet uvedeného příspěvku zohledňuje sirotčí důchod dcery žalobkyně za období od 1. března 2007 do 31. srpna 2008;

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 4. února 2013, které bylo žalobkyni doručeno dne 5. února 2013, jakož i její výplatní pásku za únor 2013, pokud jde o kód opravy RRV týkající se náhrady výše uvedené újmy přijatý ke dni 1. března 2007, a zároveň zachovat účinky této výplatní pásky až do přijetí nové výplatní pásky, v níž bude správně použit článek 10 přílohy 10 služebního řádu od 31. prosince 2011 až do 22. září 2002; 

uložit Komisi zaplacení předběžné dodatečné částky ve výši 11.000,00 eur jako náhradu újmy v oblasti příspěvku za životní podmínky, kterou žalobkyně utrpěla v období od 22. září 2002 do 31. srpna 2008, a zaplacení úroků, které budou vypočteny z celé újmy, která byla v tomto rámci způsobena v období od 22. září 2002 do 31. prosince 2011, a to od data splatnosti jednotlivých příspěvků do dne jejich skutečného zaplacení, na základě sazeb stanovených ECB pro hlavní refinanční operace v dotyčném období zvýšených o dva procentní body;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.