Language of document : ECLI:EU:F:2014:104

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(kolmas koda)

21. mai 2014

Kohtuasi F‑46/13

Victor Navarro

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Lepinguline töötaja – Töölevõtmine – Osalemiskutse EPSO/CAST/02/2010 – Töölevõtmise tingimused – Töölevõtmiseks vajalik miinimumkvalifikatsioon – Sobiv töökogemus – Töölevõtmistaotluse rahuldamata jätmine – Tagaseljamenetlus

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega V. Navarro palub tühistada Euroopa Komisjoni 4. oktoobri 2012. aasta otsuse, millega teda keelduti võtmast tööle lepingulise töötajana II tegevusüksusesse, ja hüvitada temale tekitatud kahju.

Otsus:      Jätta hagi rahuldamata. Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

Kokkuvõte

Ametnike hagid – Vaidlustatud akti seaduslikkuse hindamine selle vastuvõtmise hetkel eksisteerinud faktiliste ja õiguslike asjaolude alusel

(Personalieeskirjad, artikkel 91)

Akti seaduslikkust tuleb hinnata nende faktiliste ja õiguslike asjaolude alusel, mis eksisteerisid akti vastuvõtmise ajal.

(vt punkt 29)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 11. juuli 2007, kohtuasi T‑58/05: Centeno Mediavilla jt vs. komisjon (punkt 151).

Avaliku Teenistuse Kohus: 29. september 2011, kohtuasi F‑70/05: Mische vs. komisjon (punkt 70).