Language of document : ECLI:EU:F:2014:104

ARREST VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN
VAN DE EUROPESE UNIE

(Derde kamer)

21 mei 2014

Zaak F‑46/13

Victor Navarro

tegen

Europese Commissie

„Openbare dienst – Arbeidscontractant – Aanwerving – Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling EPSO/CAST/02/2010 – Aanstellingsvoorwaarden – Minimale kwalificaties voor aanstelling – Geschikte beroepservaring – Afwijzing van verzoek om aanstelling – Verstekprocedure”

Betreft:      Beroep, ingesteld krachtens artikel 270 VWEU, van toepassing op het EGA-Verdrag op grond van artikel 106 bis ervan, waarmee Navarro vraagt om nietigverklaring van het besluit van de Europese Commissie van 4 oktober 2012 tot afwijzing van zijn verzoek om aanstelling als arbeidscontractant van de functiegroep II alsmede om vergoeding van zijn schade.

Beslissing:      Het beroep wordt verworpen. Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

Samenvatting

Beroepen van ambtenaren – Beoordeling van de rechtmatigheid van de bestreden handeling aan de hand van de elementen feitelijk en rechtens op het moment van vaststelling ervan

(Ambtenarenstatuut, art. 91)

De rechtmatigheid van een handeling wordt beoordeeld aan de hand van de elementen feitelijk en rechtens op het moment van vaststelling ervan.

(cf. punt 29)

Referentie:

Gerecht van eerste aanleg: 11 juli 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commissie, T‑58/05, punt 151

Gerecht voor ambtenarenzaken: 29 september 2011, Mische/Commissie, F‑70/05, punt 70