Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 6 februari 2013 – Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-67/12)1

(”Personalmål – Tjänstemän – Skadeståndstalan – Otillåten – Översändande av skrivelse beträffande verkställelsen av en dom till sökandens ombud vad avser överklagandet av nämnda dom – Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund – Artikel 94 a i rättegångsreglerna”)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och G. Gattinara)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet om avslag på sökandens ansökan om ersättning för den skada denne lidit som en följd av att svaranden skickade en skrivelse angående sökanden till en advokat som ännu inte var ombud för sökanden i det målet.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den helt saknar rättslig grund.

Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

Luigi Marcuccio ska till tribunalen erlägga ett belopp om 2000 euro.

____________

____________

1 EUT C 311, av den 13 oktober 2012, s. 16.