Language of document :

Žaloba podaná 20. júna 2012 – ZZ/EIB

(vec F-63/12)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Isola, avocat)

Žalovaná: Európska investičná banka

Predmet a opis sporu

Zrušenie listov, ktorými žalovaná odmieta vrátiť na základe rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie, ktorým sa čiastočne zrušil rozsudok Súdu pre verejnú službu, sumu vo výške 6 000 eur, ktoré žalobca zaplatil žalovanej ako nahraditeľné trovy konania na základe rozsudku Súdu pre verejnú službu, ktorý rozhodoval o trovách konania

Návrhy žalobcu

zrušiť listy zo 4. mája a z 25. mája 2012, v rozsahu v akom EIB odmieta vrátiť žalobcovi sumu vo výške 6 000 eur, ktoré požadovala ako trovy konania v predchádzajúcom konaní na Súde pre verejnú službu,

zaviazať EIB nahradiť bezodkladne túto sumu zvýšenú o úroky a vyrovnanie menového výkyvu od dňa platby vykonanej žalobcom do skutočného vrátenia,

zaviazať žalovanú na náhradu ujmy, ktorá bola spôsobená žalobcovi,

zaviazať EIB na náhradu trov konania.