Language of document :

Talan väckt den 20 juni 2012 – ZZ mot EIB

(Mål F-63/12)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten L. Isola)

Svarande: Europeiska Investeringsbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av skrivelser genom vilka svaranden avslår sökandens begäran om återbetalning – till följd av domen från Europeiska unionens tribunal, varigenom tribunalen delvis upphävde personaldomstolens dom – av det belopp om 6 000 euro som sökanden har betalat till svaranden såsom ersättningsgilla rättegångskostnader enligt personaldomstolens dom i fråga om rättegångskostnaderna.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara skrivelserna av den 4 och den 25 maj 2012 i den del BEI härigenom avslår sökandens begäran om återbetalning av det belopp om 6 000 euro som sökanden har betalat svaranden såsom ersättning för rättegångskostnader i ett tidigare mål vid personaldomstolen,

förplikta BEI att omedelbart återbetala nämnda belopp med tillägg av ränta och kompensation för valutasvängningarna från den dag då sökanden utbetalade beloppet till den dag då återbetalningen sker,

förplikta svaranden att ersätta den skada som sökanden lidit, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.