Language of document :

Žaloba podaná 21. júna 2012 – ZZ/ESVČ

(vec F-64/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: M. Casado Garcia-Hirschfeld, avocat)

Žalovaná: Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o nezaradení žalobcu na zoznam úradníkov povýšených do platovej triedy AD 6 na základe povyšovania za rok 2011 a zaviazanie žalovanej na náhradu vzniknutej škody

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 15. novembra 2011 o nepovýšení žalobcu do platovej triedy AD 6 v rámci povyšovania za rok 2011,

pokiaľ je to potrebné zrušiť rozhodnutie z 23. marca 2011 zamietajúce sťažnosť,

zaviazať ESVČ zaplatiť žalobcovi sumu stanovenú ex aequo et bono na 6 000 eur ako náhradu profesijnej a nemajetkovej ujmy, zvýšenú o úroky z omeškania vo výške zákonnej sadzby odo dňa splatnosti,

zaviazať ESVČ na náhradu trov konania.