Language of document :

Talan väckt den 21 juni 2012 – ZZ mot utrikestjänsten

(Mål F-64/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten M. Casado Garcia-Hirschfeld)

Svarande: Europeiska avdelningen för yttre åtgärder (nedan kallad utrikestjänsten)

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte uppta sökanden på den förteckning över tjänstemän som befordrats till lönegrad AST 6 i befordringsförfarandet 2011 och yrkande om att svaranden ska utge skadestånd för den skada som förorsakats.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 15 november 2011 att inte befordra sökanden till lönegrad AST 6 i befordringsförfarandet 2011,

i nödvändig mån ogiltigförklara beslutet av den 23 mars 2011 om avslag på klagomålet,

förplikta utrikestjänsten att till sökanden utbetala ett belopp som fastställs i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) och som uppgår till 6000 euro, såsom ersättning för den ideella skada och den skada i yrkesmässigt avseende som sökanden lidit, med tillägg för dröjsmålsränta, med en i lag fastställd räntesats, som börjar löpa från den dag när avgörandet är verkställbart, och

förplikta utrikestjänsten att ersätta rättegångskostnaderna.