Language of document :

Жалба, подадена на 2 юли 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-67/12)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението за отхвърляне на искането на жалбоподателя да получи обезщетение за вредите, претърпени поради това че ответникът е изпратил писмо, което се отнася до евентуалното връщане на работа на жалбоподателя и в което се съдържат отговорите на някои искания на жалбоподателя, на адвокат, който е защитавал жалбоподателя по множество дела, но на когото жалбоподателят не е предоставил генерално пълномощно

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението, независимо от неговата форма, с което Комисията отхвърля искането, отправено от жалбоподателя до Органа по назначаването на 20 май 2011 г.,

доколкото е необходимо, да се отмени актът, независимо от неговата форма, с който Комисията отхвърля административната жалба, подадена от жалбоподателя до Органа по назначаването на 1 декември 2011 г. срещу решението за отхвърляне на искането от 2 май 2011 г. и за отмяна на това отхвърляне, както и за уважаване на посоченото искане от 20 май 2011 г.,

доколкото е необходимо, да се отмени докладна записка от 9 март 2012 г.,

да се осъди Комисията да обезщети вредите, понесени несправедливо от жалбоподателя поради изпращането до адвокат Giuseppe Cipressa от Комисията на докладна записка, издадена от Комисията, която е без дата, като заплати в полза на жалбоподателя сумата от 10.000 EUR, или друга по-голяма или по-малка сума, която Съдът на публичната служба счете за справедлива,

да се осъди Комисията да изплати на жалбоподателя, считано от деня, следващ деня, в който искането от 20 май 2011 г. е постъпило в Комисията и до действителното изплащане на сумата от 10 000 EUR, лихвите върху посочената сума с годишна капитализация с годишен лихвен процент 10 %,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.