Language of document :

Sag anlagt den 2. juli 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-67/12)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om at meddele afslag på sagsøgerens ansøgning om at opnå erstatning for den skade, som han har lidt som følge af den omstændighed, at sagsøgte sendte en skrivelse, som vedrørte sagsøgerens eventuelle genoptagelse af tjenesten og som indeholdt svar på visse spørgsmål fra sagsøgeren, til en advokat, som har repræsenteret sagsøgeren i en række retssager, men som sagsøgeren ikke har givet en generalfuldmagt.

Sagsøgerens påstande

Den afgørelse, uanset dens tilblivelsesform, hvorved Kommissionen meddelte afslag på den ansøgning af 20. maj 2011, som sagsøgeren indgav til ansættelsesmyndigheden, annulleres.

Om fornødent annulleres Kommissionens afslag, uanset dets tilblivelsesform, på klagen af 1. december 2011 over afgørelsen om at meddele afslag på ansøgningen af 20. maj 2011, sidstnævnte afgørelse om afslag annulleres ligeledes, og ansøgningen af 20. maj 2011 imødekommes.

Om fornødent annulleres notatet af 9. marts 2012.

Kommissionen tilpligtes at erstatte den skade, som sagsøgeren uretmæssigt har lidt som følge af Kommissionens fremsendelse til advokat Giuseppe Cipressa af det udaterede notat, der kan spores tilbage til Kommissionen, idet sagsøgeren tildeles et beløb på 10 000 EUR, eller det større eller mindre beløb, som Personaleretten anser for ret og rimeligt.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren – med virkning fra dagen efter den dag, hvor ansøgningen af 20. maj 2011 nåede frem til Kommissionen, og indtil det tidspunkt, hvor den effektive betaling af beløbet på 10 000 EUR sker – renter af nævnte beløb på 10% årligt med årlig opskrivning.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.