Language of document :

2. juulil 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-67/12)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus hüvitada kahju, mis tekitati talle sellega, et kostja saatis advokaadile, kes kaitses hagejat mitmes kohtuasjas, kuid kellel ei olnud hageja üldvolitust, kirja, mis puudutas hageja võimalikku teenistuse jätkamist ja vastuseid tema esitatud taotlustele

Hageja nõuded

tühistada mis tahes vormis tehtud otsus, millega komisjon jättis rahuldamata hageja 20. mail 2011 ametisse nimetavale asutusele esitatud taotluse;

tühistada vajalikus ulatuses mis tahes vormis tehtud otsus, millega komisjon jättis rahuldamata 1. detsembril 2011 esitatud kaebuse otsuse peale, millega 20. mai 2011. aasta taotlus rahuldamata jäeti, ning tühistada ka viimatinimetatud otsus, ning rahuldada 20. mail 2011 esitatud taotlus;

tühistada vajalikus ulatuses 9. märtsi 2012. aasta kiri;

mõista komisjonilt välja ebaõiglane kahju, mis tekitati hagejale sellega, et komisjon saatis advokaat Giuseppe Cipressale ilma kuupäevata kirja, mille autoriks on komisjon, makstes hagejale 10 000 eurot või sellest suurema või väiksema summa, mida kohus õiglaseks peab;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja viivis alates päevast, mis järgnes päevale, mil komisjon 20. mai 2011. aasta taotluse kätte sai, kuni 10 000 euro suuruse summa tegeliku maksmiseni 10 protsenti aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.