Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 2. jūlijā – ZZ/Komisija

(lieta F-67/12)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja lūgums atlīdzināt zaudējumus, kurus viņš bija cietis saistībā ar to, ka atbildētāja bija nosūtījusi vēstuli, kura attiecas uz iespējamu prasītāja amata pienākumu izpildes atsākšanu un kurā ir sniegtas atbildes uz atsevišķiem viņa lūgumiem, advokātam, kurš palīdzēja prasītājam daudzās lietās, bet kuram viņš nekad nav izsniedzis vispārīgu pilnvaru

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, ar kuru neatkarīgi no formas Komisija ir noraidījusi 2011. gada 20. maija lūgumu, kuru prasītājs bija nosūtījis iecēlējinstitūcijai;

ciktāl vajadzīgs, atcelt dokumentu, ar kuru neatkarīgi no formas Komisija ir noraidījusi 2011. gada 1. decembra sūdzību par lēmumu, ar kuru noraidīts 2011. gada 20. maija lūgums, un atcelt minēto noraidošo lēmumu, kā arī apmierināt 2011. gada 20. maija lūgumu;

ciktāl vajadzīgs, atcelt 2012. gada 9. marta vēstuli;

piespriest Komisijai atlīdzināt zaudējumus, kurus prasītājs bija netaisnīgi cietis saistībā ar to, ka Komisija advokātam Giuseppe Cipressa bija nosūtījusi vēstuli, kurā nebija norādīts datums, samaksājot prasītājam naudas summu EUR 10 000 apmērā vai jebkādu citu lielāku vai mazāku naudas summu, kuru Civildienesta tiesa uzskatīs par pamatotu un taisnīgu;

piespriest Komisijai samaksāt prasītājam procentus par šo naudas summu par laiku no nākamās dienas pēc dienas, kad Komisija bija saņēmusi 2011. gada 20. maija lūgumu, līdz faktiskai naudas summas EUR 10 000 apmērā samaksas dienai, šai naudas summai piemērojot likmi 10 % gadā ar ikgadējo kapitalizāciju;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.