Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 2 lipca 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-67/12)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu wniosku skarżącego mającego na celu uzyskanie naprawienia szkody wynikłej z faktu, że pozwana przesłała pismo dotyczące ewentualnego ponownego podjęcia służby przez skarżącego i udzielające odpowiedzi na określone pytania skarżącego adwokatowi, który był jego przedstawicielem w wielu sprawach, któremu jednak nie udzielił on ogólnego pełnomocnictwa.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu przez Komisję wniosku z dnia 20 maja 2011 r., który skarżący przesłał organowi powołującemu;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu przez Komisję zażalenia z dnia 1 grudnia 2011 r. na decyzję o oddaleniu wniosku z dnia 20 maja 2011 r. w drodze uchylenia tej decyzji o oddaleniu i uwzględnienia wniosku z dnia 20 maja 2011 r.;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności pisma z dnia 9 marca 2012 r.;

zasądzenie od Komisji naprawienia szkody poniesionej przez skarżącego w związku z przesłaniem przez Komisję pisma nieoznaczonego datą adwokatowi Giuseppe Cipressie poprzez zapłatę na rzecz skarżącego kwoty 10000 EUR lub takiej wyższej lub niższej kwoty jaką Sąd uzna za słuszną;

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego za okres od dnia następującego po dniu, w którym wniosek z dnia 20 maja 2011 r. został doręczony Komisji do dnia rzeczywistego dokonania zapłaty kwoty 10000 EUR odsetek od tej kwoty w wysokości 10% rocznie z coroczną kapitalizacją;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.