Language of document :

Жалба, подадена на 27 юни 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-66/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: L. Levi и A. Blot, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на ответника, с което се определя сумата на подлежащите на прехвърляне средства за пенсионно осигуряване, натрупани преди постъпването на служба, и се изчислява броят на признатите години осигурителен стаж за целите на прехвърлянето на пенсионните права към пенсионноосигурителната схема на институциите на Европейския съюз.

Искания на жалбоподателя

Като главно искане,

да се отмени решението на ответника от 30 ноември 2011 г., с което се определя сумата на подлежащите на прехвърляне средства за пенсионно осигуряване, натрупани от жалбоподателя като служител на НАТО, и се изчислява броят на признатите години осигурителен стаж за целите на прехвърлянето на пенсионните му права към пенсионноосигурителната схема на институциите на Европейския съюз,

доколкото е необходимо, да се отмени решението от 28 март 2012 г., с което изрично се отхвърля жалбата, подадена от жалбоподателя по административен ред на 23 януари 2012 г.,

и във всички случаи,

да се установи, че жалбоподателят е претърпял неимуществени вреди, и ответникът да бъде осъден да заплати обезщетение с неокончателен размер от 20 000 EUR,

Комисията да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.